Bus trip to Björkvik – 1

Buszkirándulás Björkvikbe

It was such a gorgeous, sunny Sunday, although cold and also windy at times.
Micsoda szépséges, napos vasárnap – bár kissé hideg, és néha szeles.

Originally, I thought I would go out to the Archipelago and get some sea breeze, but instead I decided to take a shorter trip only and discover Viking Land a bit more.
Eredetileg arra gondoltam, hogy kimennék az Archipelagora, ehelyett egy rövidebb kirándulás mellett döntöttem, hogy Vikingföldet kissé jobban felfedezzem.

So now I went all the way to the farthest tip of Färingsö island, to Björkvik. By the way, in Sweden there are 57 settlements with this name… you can identify this one by that it belongs to Ekerö municipality.
El is mentem Färingsö szigetének legtávolabbi csúcsához, Björkvikbe. Mellesleg 57 darab ilyen nevű település van Svédországban… Ezt a szóbanforgót arról lehet beazonosítani, hogy Ekerö önkormányzatához tartozik. 

It’s a nice trip, if you want to see more of the Stockholm area than just the city. Take the blue bus 176 from Brommaplan to the end station Stenhamra Solsidan, then change to the red 317. That one doesn’t have a busy schedule to say the least, but if you have no luck with catching a connection, you can walk one or two (or more…) stops, instead of waiting.
Kellemes kirándulás, ha Stockholm környékéből is akarsz látni valamit, nemcsak a városból. Brommaplantól a kék 176-os busszal el kell menni a Stenhamra Solsidan végállomásig, ott átszállni a piros 317-esre. Aminek enyhén szólva nincs valami zsúfolt menetrendje, de ha pont nincs szerencséd a csatlakozással, akkor inkább sétálj egy, két (vagy talán több) megállót, ahelyett, hogy ácsorognál!

Shots from the bus:
A buszból lőve:

Bus trip to Björkvik, winter (7)

Bus trip to Björkvik, winter (6)

Färentuna church:
Färentuna temploma:

Bus trip to Björkvik, winter (8)

I got off at the end destination, and the 15 minutes turning time was too short for me to go down to the lake and enjoy it – the next one was in 2 hours (yes two, it’s Sunday), which gave me perfectly enough time to have a stroll along the small peninsula.
A végállomáson szálltam le, de a 15 perces fordulóidő nekem túl rövid volt arra, hogy lemenjek a tóhoz, és kiélvezzem – a következő busz 2 óra múlva (igen, kettő, vasárnap van), ami tökéletesen elegendő időt biztosított arra, hogy járjak egyet a kis félszigeten.

Bus trip to Björkvik, winter (19)

To the left:
Balra: Bus trip to Björkvik, winter (20)

To the right:
Jobbra:  Bus trip to Björkvik, winter (21)

Bus trip to Björkvik, winter (23)

Bus trip to Björkvik, winter (11)

I saw 2 people skating, but can’t find now that picture…
Láttam két figurát korizni, de most nem találom azt a képet…

Bus trip to Björkvik, winter (12)

Bus trip to Björkvik, winter (36)

Bus trip to Björkvik, winter (37)

Bus trip to Björkvik, winter (44)

I took a moment to have a sip of a hot barley drink from my thermos, get a little tan on my face and to appreciate all the wonderful moments life has been giving to me.
Eltöltöttem egy kis időt azzal, hogy igyak egy pici forró árpaitalt a termoszomból, szerezzek egy kis pírt az arcomra, és hálás legyek mindazért a sok csodás pillanatért, amit az élettől kapok.

Bus trip to Björkvik, winter (46)

Bus trip to Björkvik, winter (38)

Too many photos from the rest of this journey, some more in the next part. Good night!
Túlságosan sok fotóm van az út hátralevő részéből, párat majd a következő részben. Jó éjszakát!

More Björkvik >> Färingsö >> Stockholm >> Sweden

For your practical travel needs, check out our recommendations:

Fireflies Where would you like to stay

Have you visited this place? How did you like it? Please leave us a comment.
And thank you for sharing this post!

Andrea GerakAndrea Gerák (also spelled as Gerak) is a Hungarian artist, mostly known as a singer. She is also photographing, dancing, writing, acting, modeling, and forever learning through her journey in the world, living out of a suitcase. Her attention turned to healthy living after a cancer surgery in 2008. Proud mom of a big boy.

View Full Profile →

Home     About     Health     Life      Music     Photography     Store     Contact

2 thoughts on “Bus trip to Björkvik – 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s